מהי "משיכה מחברה" ?
 "משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של חברה לשימושם, והכל במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס;"
לפיכך הסעיף ממסה 2 חלופות:
חלופה 1 - משיכה של כספים בידי בעל מניות מהותי או קרובו.
חלופה 2 - העמדת נכס לשימושו של בעל מניות מהותי או קרובו.
 
"בעל מניות מהותי" - מוגדר בסעיף 88  לפקודה כדלקמן: "מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם; "
 
"קרוב" - כל אחד מאלה:
בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;
חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" - במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;
חלופה 1  - משיכה של כספים מחברה :
"לרבות כל אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שלא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר, שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה, על מאה אלף שקלים חדשים:  
הלוואה, לרבות השאלה או כל חוב אחר;
 מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי; לעניין זה, "ערובה" - ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת, והכול עד לסכום שהועמד לטובתו;"
 
סכום משיכות מצטבר - הסעיף לא יחול אם סכום המשיכות במצטבר לא עלה ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על 100,000 ₪, יש לשים לב כי תנאי זה מתקיים לאורך כל התקופה.
 
מועד החיוב במס - בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים (שוטף + שנה). לדוגמ' כספים שנמשכו בשנת 2017 מועד החיוב הינו 31.12.2018 (שוטף + שנה).
 
השבת כספים - "כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים;" לפיכך, כספים שנמשכו והושבו לחברה עד למועד החיוב, ללא משיכתם מחדש בתקופה של שנתיים, לא יחויבו במס בהתאם לסעיף 3(ט1).
 
חישוב ההכנסה החייבת במס בידי בעל המניות בגין משיכת הכספים -  הכנסתו של בעל המניות במועד החיוב במס תהא בגובה סכום משיכות הכספים בניכוי יתרת הזכות ו/או הלוואה  שהחברה נטלה מתאגיד בנקאי לשנתיים לפחות ותוך 60 יום הועברו הכספים לבעל המניות והוא נושא בעליות הריבית ובתנאי שהחברה ערובה כנגד אותה הלוואה. הסכומים האמורים כשהם בערכי מועד החיוב (כלומר, בדוג' יתרות ליום 31.12.2018). יובהר, כי יתרת זכות שנוכתה מההכנסה כאמור, ונפרעה תוך 18 חודשים מהמועד שבו נוכתה, יראו אותה, עד גובה הסכום שנפרע כאילו לא נוכתה.
 
סיווג ההכנסה של בעל המניות ממשיכת הכספים :
מדיבידנד -  אם היו רווחים בחברה (כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות) ובהתאם לחלקו בהם.
כהכנסה עבודה -  אם מתקיימים יחסי עובד- מעביד ולא היו רווחים כאמור בפסקת משנה א'.
כהכנסה מעסק או משלח יד -  במשיכה שפסקאות משנה א' וב' אינן חלות.
 
חיוב בריבית ס' 3(ט) - עד למועד השבת הכספים או עד מועד החיוב: על משיכות כספים מחברה אשר בתחולת ס' 3(ט1)  ימשיך לחול סעיף 3(ט) - ריבית רעיונית, עד למועד החיוב במס ועל משיכות כספים אשר אינן בתחולת ס' 3(ט1) ימשיך לחול סעיף 3(ט) עד למועד ההשבה.
 
חלפה 2  - העמדת נכס חברה לשימושו של בעל המניות או קרובו :
בהתאם להוראות הסעיף "נכס" - הינו כל אחד מאלה: דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי (ולרבות תכולתה), חפצי אמנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת - טרם פורסמו תקנות.
 
מועד החיוב במס - בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס.
 
השבת הנכס  - נכס שהועמד לרשות בעל  המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.
 
חישוב ההכנסה החייבת - בגין העמדת נכס, תחושב הכנסתו של בעל המניות בגובה עלות הנכס  בניכוי הסכומים הבאים כשהם בערכי מועד החיוב :יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו. בנכס שהוא דירה – משכנתא.
סיווג הכנסתו של בעל המניות מהעמדת נכסי החברה לשימושו - הינה כפי שפורט לעיל במשיכת כספים.
 חיוב במס בגין השימוש בנכס עד למועד השבתו - בעל המניות יחויב לפי ס' 2(1) או 2(10), בשיעורי מס שולי לפי הגבוה מבין, שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע בסעיף 3(ט)(1) לעניין הלוואה כשהוא מוכפל בעלות הנכס והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש בכנס ששילם בעל המניות המהותי.
 
מהי "משיכה מחברה" ?
 "משיכה של כספים מחברה על ידי בעל מניות מהותי או קרובו, או העמדת נכס של חברה לשימושם, והכל במישרין או בעקיפין, למעט משיכה או העמדה לשימוש כאמור המהווה הכנסה אשר חויבה במלוא המס;"
לפיכך הסעיף ממסה 2 חלופות:
חלופה 1 - משיכה של כספים בידי בעל מניות מהותי או קרובו.
חלופה 2 - העמדת נכס לשימושו של בעל מניות מהותי או קרובו.
 
"בעל מניות מהותי" - מוגדר בסעיף 88  לפקודה כדלקמן: "מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר, ב-10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר-בני-אדם; "
 
"קרוב" - כל אחד מאלה:
בן זוג, אח, אחות, הורה, הורה הורה, צאצא וצאצא של בן זוג, ובן זוגו של כל אחד מאלה;
צאצא של אח או של אחות, ואח או אחות של הורה;
חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר-בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לענין הגדרה זו, "החזקה" - במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה;
חלופה 1  - משיכה של כספים מחברה :
"לרבות כל אחד מהמפורטים להלן, ובלבד שלא יראו כמשיכה של כספים מחברה סכום משיכות מצטבר, שלא עלה ביום כלשהו בשנת המס וביום כלשהו בשנת המס שלפניה, על מאה אלף שקלים חדשים:  
הלוואה, לרבות השאלה או כל חוב אחר;
 מזומנים, ניירות ערך, פיקדונות וכל ערובה אחרת שהחברה העמידה כבטוחה כלשהי לטובת בעל המניות המהותי; לעניין זה, "ערובה" - ערבון, ערבות, התחייבות או בטוחה בכל צורה אחרת, והכול עד לסכום שהועמד לטובתו;"
 
סכום משיכות מצטבר - הסעיף לא יחול אם סכום המשיכות במצטבר לא עלה ביום כלשהו בשנת המס ובשנת המס שלפניה על 100,000 ₪, יש לשים לב כי תנאי זה מתקיים לאורך כל התקופה.
 
מועד החיוב במס - בתום שנת המס שלאחר שנת המס שבה נמשכו הכספים (שוטף + שנה). לדוגמ' כספים שנמשכו בשנת 2017 מועד החיוב הינו 31.12.2018 (שוטף + שנה).
 
השבת כספים - "כספים שהושבו לחברה עד מועד החיוב ונמשכו מחדש בתוך שנתיים מהמועד שבו הושבו, יראו אותם, עד גובה הסכום שנמשך מחדש כאילו לא הושבו, למעט אם נמשכו מחדש באופן חד-פעמי, והוחזרו בתוך 60 ימים;" לפיכך, כספים שנמשכו והושבו לחברה עד למועד החיוב, ללא משיכתם מחדש בתקופה של שנתיים, לא יחויבו במס בהתאם לסעיף 3(ט1).
 
חישוב ההכנסה החייבת במס בידי בעל המניות בגין משיכת הכספים -  הכנסתו של בעל המניות במועד החיוב במס תהא בגובה סכום משיכות הכספים בניכוי יתרת הזכות ו/או הלוואה  שהחברה נטלה מתאגיד בנקאי לשנתיים לפחות ותוך 60 יום הועברו הכספים לבעל המניות והוא נושא בעליות הריבית ובתנאי שהחברה ערובה כנגד אותה הלוואה. הסכומים האמורים כשהם בערכי מועד החיוב (כלומר, בדוג' יתרות ליום 31.12.2018). יובהר, כי יתרת זכות שנוכתה מההכנסה כאמור, ונפרעה תוך 18 חודשים מהמועד שבו נוכתה, יראו אותה, עד גובה הסכום שנפרע כאילו לא נוכתה.
 
סיווג ההכנסה של בעל המניות ממשיכת הכספים :
מדיבידנד -  אם היו רווחים בחברה (כהגדרתם בסעיף 302(ב) לחוק החברות) ובהתאם לחלקו בהם.
כהכנסה עבודה -  אם מתקיימים יחסי עובד- מעביד ולא היו רווחים כאמור בפסקת משנה א'.
כהכנסה מעסק או משלח יד -  במשיכה שפסקאות משנה א' וב' אינן חלות.
 
חיוב בריבית ס' 3(ט) - עד למועד השבת הכספים או עד מועד החיוב: על משיכות כספים מחברה אשר בתחולת ס' 3(ט1)  ימשיך לחול סעיף 3(ט) - ריבית רעיונית, עד למועד החיוב במס ועל משיכות כספים אשר אינן בתחולת ס' 3(ט1) ימשיך לחול סעיף 3(ט) עד למועד ההשבה.
 
חלפה 2  - העמדת נכס חברה לשימושו של בעל המניות או קרובו :
בהתאם להוראות הסעיף "נכס" - הינו כל אחד מאלה: דירה שעיקר השימוש בה הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי (ולרבות תכולתה), חפצי אמנות או תכשיטים, כלי טיס וכלי שיט שעיקר השימוש בהם הוא לצרכיו הפרטיים של בעל המניות המהותי, נכס אחר שקבע שר האוצר לעניין זה, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת - טרם פורסמו תקנות.
 
מועד החיוב במס - בתום שנת המס שבה הועמד הנכס לשימוש, ובתום כל שנה לאחר מכן עד למועד שבו הושב הנכס.
 
השבת הנכס  - נכס שהועמד לרשות בעל  המניות המהותי והושב לחברה עד מועד החיוב, ולאחר מכן הועמד לשימושו מחדש בתוך שלוש שנים מהמועד שבו הושב, יראו אותו כאילו לא הושב.
 
חישוב ההכנסה החייבת - בגין העמדת נכס, תחושב הכנסתו של בעל המניות בגובה עלות הנכס  בניכוי הסכומים הבאים כשהם בערכי מועד החיוב :יתרת זכות של בעל המניות המהותי אשר הנכס הועמד לשימושו. בנכס שהוא דירה – משכנתא.
סיווג הכנסתו של בעל המניות מהעמדת נכסי החברה לשימושו - הינה כפי שפורט לעיל במשיכת כספים.
 חיוב במס בגין השימוש בנכס עד למועד השבתו - בעל המניות יחויב לפי ס' 2(1) או 2(10), בשיעורי מס שולי לפי הגבוה מבין, שווי השוק בגין השימוש בנכס או השיעור שנקבע בסעיף 3(ט)(1) לעניין הלוואה כשהוא מוכפל בעלות הנכס והכל בניכוי תשלומים בגין השימוש בכנס ששילם בעל המניות המהותי.