סעיף 62א החדש מחייב במס את בעלי המניות ב"בחברת הארנק" בגין הכנסות החברה הנובעות מפעילותם והכל בהתאם לתנאים אשר נקבעו בסעיף:
תנאי סף להחלת סעיף 62א:
 1. החברה הינה "חברת מעטים" כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה - כלומר, חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שש לציבור עניין ממשי בה.
 2. החברה אינה "חברת משלח יד זרה" כהגדרתה בסעיף 75ב1 לפקודה-  חבר בני אדם תושב חוץ, ש-75% מאמצעי השליטה מוחזקים ע"י תושבי ישראל ומרבית הכנסתם ממשלח יד מיוחד כהגדרתו בתקנות.
 3. הוראות הסעיף לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחבר בני האדם מקבל השירות.
תחולת הסעיף :
בהתאם להוראות הסעיף, "הכנסה החייבת" של חברה הנובעת מפעילותו של יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" תחשב כהכנסתו של בעל המניות.
"הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר,
ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.
סוגי הפעילויות עליהן חל הסעיף :
 • נושא משרה בחבר בני אדם אחר.
 • פעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו (יחסי עובד-מעביד).
 1. מיסוי פעילות "נושא משרה":
נוסח ס' 62א(א)(1) :
"הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10), לפי העניין - אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם, כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם; הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;"
 1. תנאים לסיווג ההכנסה של החברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם לחלופה הראשונה (מצטבר):
  • לחברת המעטים הכנסה מפעילותו של היחיד כנושא משרה בחבר בני אדם אחר - לרבות צד קשור. או, לחברת המעטים הכנסה מהענקת שירותי ניהול וכיוב' שמוענקים ע"י היחיד לחבר בני אדם אחר.
  • והיחיד\ חברה משמשים כנושאי משרה בחבר בני האדם שמקבל את השירות.
 1. "נושא משרה" - אחד מאלה, לפי העניין:
  • בחברה - נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות;
  • בעמותה - נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות;
  • בחבר בני אדם אחר - אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות;
 2. סיווג ההכנסה: ההכנסה תסווג כהכנסתו של היחיד (מס שולי) מאחד המקורות שלהלן:
  • סעיף 2(1) - הכנסה מעסק \ משלח-יד.
  • סעיף 2(2) - הכנסה מעבודה.
  • סעיף 2(10) - מקור אחר.
 
 1. מיסוי פעילות מסוג "יחסי עובד-מעביד"
נוסח ס' 62א(א)(2):
"הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) - אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו; לעניין זה, "אדם אחר" - למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו;"
 1. תנאים לסיווג ההכנסה של החברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם לחלופה השנייה (מצטבר):
  • נותן השירות - הכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד (שהינו "בעל המניות המהותי" בחברה) בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לו.
  • הפעילות - היא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו -  יש לבחון התקיימות יחסי עובד מעביד בכפוף לחזקות הקבועות בס' 62א(א)(3) המופרטות להלן:
 2. חזקות (במצטבר) לקיום יחסי עובד-מעביד, ס'62א(א)(3):
 
 1. מבחן חזקה מספרית - הגבוה מבין מבחן המחזור ומבחן הרווח:
  • מבחן המחזור - מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה של חברת המעטים, למעט הכנסות מיוחדות הוא בשירות שניתן על ידי היחיד.
הכנסות מיוחדות" - הכנסות כמשמעותן בסעיף 89 (תמורה הונית), שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד;
 • מבחן הרווח - מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה החייבת של חברת המעטים, למעט רווחים מיוחדים  הוא בשירות שניתן על ידי היחיד.
"רווחים מיוחדים" - רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד;
 1. מבחן נותן ומקבל השירות-
  • נותן השירות -  השירות ניתן במישרין או בעקיפין על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76, לרבות עובדי החברה ולרבות חברת מעטים קשורה.
  • מקבל השירות - אדם אחד או קרובו כהגדרתו בסעיף 88 ולמעט שירות שניתן לשותפות ע"י שותף בה.
 2. מבחן תקופת השירות -
  • תקופת השירות - השירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של 4 שנים.
  • תחולה - בתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות.
 1.  חריג - הוראות הסעיף לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר (ראה הוראות הסעיף לעניין עובדים במשרה חלקית), כמו כן, אדם וקרובו יחשבו מועסק אחד לעניין סעיף זה.
 
 1. סיווג ההכנסה – הכנסה מיגיעה אישית לפי ס' 2(2).
כמו כן, חברה אשר הוראות הסעיף חלות עליה וכי הינה "חברת ארנק" כפי שפורט, בהתאם להוראות סעיף 62א רואים את ההכנסה שחלים לגביה הוראות סעיפים 62א(א)(1) או (2) לפקודה, כהכנסתו של בעל המניות המהותי והוא אשר יהיה חייב בדיווח ובר השומה בגינה. בהתאם יחולו על הכנסת בעל המניות המהותי כל הוראות הפקודה הרלבנטיות. בנוסף, נקבע כי ההכנסה כאמור תצורף להכנסת בעל המניות המהותי לעניין קביעת המקדמות לפי סעיף 175 לפקודה ואת המס על ההכנסה ניתן יהיה לגבות הן מהחברה והן מבעל המניות המהותי. יחד עם זאת, לעניין ניכוי המס במקור, ניכוי המס במקור על ידי החברה האחרת יעשה בהתאם לשיעור ניכוי המס במקור החל  על חברת המעטים ולא על בעל המניות היחיד. 
לסיכום,  מומלץ כי כל חברה אשר קיים חשש שהיא עונה להגדרת "חברת ארנק" תבחן האם היא עונה להגדרת החוק, נציין כי, בהתאם לעמדת רשות המיסים גם חברות אשר לא עונה לחזקות הקובעות בסעיף ס'62א(א)(3) יכולות להיחשב "כחברת ארנק" , ככל שישנם סממנים של יחסי עובד מעביד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סעיף 62א החדש מחייב במס את בעלי המניות ב"בחברת הארנק" בגין הכנסות החברה הנובעות מפעילותם והכל בהתאם לתנאים אשר נקבעו בסעיף:
תנאי סף להחלת סעיף 62א:
 1. החברה הינה "חברת מעטים" כהגדרתה בסעיף 76 לפקודה - כלומר, חברה שהיא בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר ואיננה בת-חברה ולא חברה שש לציבור עניין ממשי בה.
 2. החברה אינה "חברת משלח יד זרה" כהגדרתה בסעיף 75ב1 לפקודה-  חבר בני אדם תושב חוץ, ש-75% מאמצעי השליטה מוחזקים ע"י תושבי ישראל ומרבית הכנסתם ממשלח יד מיוחד כהגדרתו בתקנות.
 3. הוראות הסעיף לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין בחבר בני האדם מקבל השירות.
תחולת הסעיף :
בהתאם להוראות הסעיף, "הכנסה החייבת" של חברה הנובעת מפעילותו של יחיד שהוא "בעל מניות מהותי" תחשב כהכנסתו של בעל המניות.
"הכנסה חייבת" - הכנסה לאחר הניכויים, הקיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל דין.
"בעל מניות מהותי" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או יחד עם אחר,
ב- 10% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה בחבר בני אדם.
סוגי הפעילויות עליהן חל הסעיף :
 • נושא משרה בחבר בני אדם אחר.
 • פעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו (יחסי עובד-מעביד).
 1. מיסוי פעילות "נושא משרה":
נוסח ס' 62א(א)(1) :
"הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(1), (2), או (10), לפי העניין - אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות היחיד בחבר בני אדם אחר, לרבות בצד קשור לאותו חבר בני אדם, כנושא משרה או הענקת שירותי ניהול וכיוצא באלה, והיחיד או חברת המעטים היו נושאי משרה באותו חבר בני אדם; הוראות פסקה זו לא יחולו על יחיד שהוא בעל מניות מהותי במישרין או בעקיפין, בחבר בני האדם האחר;"
 1. תנאים לסיווג ההכנסה של החברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם לחלופה הראשונה (מצטבר):
  • לחברת המעטים הכנסה מפעילותו של היחיד כנושא משרה בחבר בני אדם אחר - לרבות צד קשור. או, לחברת המעטים הכנסה מהענקת שירותי ניהול וכיוב' שמוענקים ע"י היחיד לחבר בני אדם אחר.
  • והיחיד\ חברה משמשים כנושאי משרה בחבר בני האדם שמקבל את השירות.
 1. "נושא משרה" - אחד מאלה, לפי העניין:
  • בחברה - נושא משרה כהגדרתו בחוק החברות;
  • בעמותה - נושא משרה כהגדרתו בסעיף 30(א)(4) לחוק העמותות;
  • בחבר בני אדם אחר - אדם הממלא תפקיד מקביל לאלה המנויים בפסקאות (1) ו-(2), ובלבד שלא יראו שותף בשותפות שאינה נסחרת בבורסה כנושא משרה באותה שותפות;
 2. סיווג ההכנסה: ההכנסה תסווג כהכנסתו של היחיד (מס שולי) מאחד המקורות שלהלן:
  • סעיף 2(1) - הכנסה מעסק \ משלח-יד.
  • סעיף 2(2) - הכנסה מעבודה.
  • סעיף 2(10) - מקור אחר.
 
 1. מיסוי פעילות מסוג "יחסי עובד-מעביד"
נוסח ס' 62א(א)(2):
"הכנסה מיגיעה אישית לפי סעיף 2(2) - אם הכנסת חברת המעטים נובעת מפעילות אותו יחיד בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לאותו אדם, והיא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו; לעניין זה, "אדם אחר" - למעט מי שהיחיד הוא בעל מניות מהותי בו, במישרין או בעקיפין, או שותף בו;"
 1. תנאים לסיווג ההכנסה של החברה כהכנסתו של בעל המניות המהותי בהתאם לחלופה השנייה (מצטבר):
  • נותן השירות - הכנסת החברה נובעת מפעילותו של היחיד (שהינו "בעל המניות המהותי" בחברה) בעבור אדם אחר, לרבות בעבור צד קשור לו.
  • הפעילות - היא מסוג הפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו -  יש לבחון התקיימות יחסי עובד מעביד בכפוף לחזקות הקבועות בס' 62א(א)(3) המופרטות להלן:
 2. חזקות (במצטבר) לקיום יחסי עובד-מעביד, ס'62א(א)(3):
 
 1. מבחן חזקה מספרית - הגבוה מבין מבחן המחזור ומבחן הרווח:
  • מבחן המחזור - מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה של חברת המעטים, למעט הכנסות מיוחדות הוא בשירות שניתן על ידי היחיד.
הכנסות מיוחדות" - הכנסות כמשמעותן בסעיף 89 (תמורה הונית), שווי המכירה כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או דיבידנד;
 • מבחן הרווח - מקורן של 70% או יותר מסך כל הכנסתה החייבת של חברת המעטים, למעט רווחים מיוחדים  הוא בשירות שניתן על ידי היחיד.
"רווחים מיוחדים" - רווח הון, שבח כמשמעותו בחוק מיסוי מקרקעין, או רווח מדיבידנד;
 1. מבחן נותן ומקבל השירות-
  • נותן השירות -  השירות ניתן במישרין או בעקיפין על ידי היחיד או קרובו כהגדרתו בסעיף 76, לרבות עובדי החברה ולרבות חברת מעטים קשורה.
  • מקבל השירות - אדם אחד או קרובו כהגדרתו בסעיף 88 ולמעט שירות שניתן לשותפות ע"י שותף בה.
 2. מבחן תקופת השירות -
  • תקופת השירות - השירות ניתן במשך 30 חודשים לפחות, מתוך תקופה של 4 שנים.
  • תחולה - בתום 30 החודשים יראו את פעולות היחיד כפעולות הנעשות בידי עובד בעבור מעסיקו מיום תחילת מתן השירות.
 1.  חריג - הוראות הסעיף לא יחולו על חברת מעטים המעסיקה ארבעה מועסקים או יותר (ראה הוראות הסעיף לעניין עובדים במשרה חלקית), כמו כן, אדם וקרובו יחשבו מועסק אחד לעניין סעיף זה.
 
 1. סיווג ההכנסה – הכנסה מיגיעה אישית לפי ס' 2(2).
כמו כן, חברה אשר הוראות הסעיף חלות עליה וכי הינה "חברת ארנק" כפי שפורט, בהתאם להוראות סעיף 62א רואים את ההכנסה שחלים לגביה הוראות סעיפים 62א(א)(1) או (2) לפקודה, כהכנסתו של בעל המניות המהותי והוא אשר יהיה חייב בדיווח ובר השומה בגינה. בהתאם יחולו על הכנסת בעל המניות המהותי כל הוראות הפקודה הרלבנטיות. בנוסף, נקבע כי ההכנסה כאמור תצורף להכנסת בעל המניות המהותי לעניין קביעת המקדמות לפי סעיף 175 לפקודה ואת המס על ההכנסה ניתן יהיה לגבות הן מהחברה והן מבעל המניות המהותי. יחד עם זאת, לעניין ניכוי המס במקור, ניכוי המס במקור על ידי החברה האחרת יעשה בהתאם לשיעור ניכוי המס במקור החל  על חברת המעטים ולא על בעל המניות היחיד. 
לסיכום,  מומלץ כי כל חברה אשר קיים חשש שהיא עונה להגדרת "חברת ארנק" תבחן האם היא עונה להגדרת החוק, נציין כי, בהתאם לעמדת רשות המיסים גם חברות אשר לא עונה לחזקות הקובעות בסעיף ס'62א(א)(3) יכולות להיחשב "כחברת ארנק" , ככל שישנם סממנים של יחסי עובד מעביד.